REGULAMIN II EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW

O PUCHAR GMINY BOBROWICE SEZON 2022/2023

 

 1. CEL IMPREZY

– popularyzacja sportu, turystyki i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Bobrowice

– możliwość aktywnego spędzania czasu w gronie rodzinny, znajomych i przyjaciół,

– wyłonienie drużynowych Mistrzów Sołectw Gminy Bobrowice w poszczególnych dyscyplinach sportowych

– wyłonienie najbardziej usportowionego sołectwa Gminy Bobrowice na 2023 r.

– integracja mieszkańców gminy poprzez sport, rekreację, wspólne kibicowanie

– integracja z osobami niepełnosprawnymi

–  wcielanie w życie zasad fair – play

 

 1. ORGANIZATOR

– Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bobrowicach

KONTAKT: tel.:  574 473 555 sekretariat.gokis@bobrowice.pl

 

 1. Współorganizator

– Urząd Gminy Bobrowice

– Rady Sołeckie Gminy Bobrowice

– Sponsorzy

 

 1. Honorowy Patronat

– Wójt Gminy Bobrowice

– Przewodniczący Rady Gminy Bobrowice

 

 1. Termin i miejsce

– Puchar Gminy jest imprezą całoroczną z terminami wyznaczonymi i wskazanymi w przyjętym harmonogramie i kalendarzem imprez GOKiS na rok 2022/23.

– Szczegółowe regulaminy poszczególnych zawodów na życzenie danego sołectwa, będą przekazywane uczestnikom, sołtysom lub radnym na 14 dni przed planowanymi rozgrywkami – turniejami.

– Poszczególne rozgrywki – turnieje (imprezy/dyscypliny) będą rozgrywane w hali sportowo-widowiskowej, stadionie w Bobrowicach lub kręgielni w Dychowie, które posiadają odpowiednie warunki do przeprowadzenia rozgrywek w wybranych dyscyplinach sportowych.

– Wyniki i komunikaty z przeprowadzonych zawodów będą dostępne na stronie internetowej, a także w GOKiS i HSW w Bobrowicach.

 

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA RYWALIZACJI W WYBRANYCH DYSCYPLINACH

Jest on uzależniony od specyfiki DYSCYPLINY; ilości zawodników, drużyn i systemu rozgrywek – ustalany również w dniu zawodów lub na spotkaniach organizacyjnych, zwołanych na okoliczność przyjęcia zgłoszeń.

 

  7. UCZESTNICTWO 

  1. Przystąpienie do współzawodnictwa jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

2.W zawodach wchodzących w skład Współzawodnictwa Sołectw o PUCHAR GMINY BOBROWICE mogą startować:

3. Mieszkańcy Gminy Bobrowice,

– zameldowani na stałe bądź czasowo w danej miejscowości,

–  mieszkańcy sezonowi – posiadający na terenie mieszkania bądź domki wypoczynkowe,

4. Osoba biorąca udział i zdobywająca punkty dla danego sołectwa, musi być potwierdzona przez sołtysa,

– byli mieszkańcy gminy z najbliższą rodziną (żona, mąż, dzieci) – po uprzednim oświadczeniu sołtysa,

5. W przypadku, gdy dane sołectwo nie wystawia drużyny – zawodnik może reprezentować inne sołectwa, za zgodą właściwego sołtysa.

6. Przed każdymi zawodami drużynowymi kierownicy ekip sołeckich winni złożyć u organizatora listy zgłoszeniowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i własnoręczny podpis wraz z informacją o ubezpieczeniu uczestników.

7. Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodników. Każda drużyna może posiadać własne ubezpieczenie NW na czas rozgrywania turnieju.

– wzory list zgłoszeniowych organizator dostarczy bezpośrednio przed daną dyscypliną.

8. W dyscyplinach drużynowych każde sołectwo wystawia dowolną ilość drużyn, przy czym jedynie najlepszej z drużyn zalicza się w poszczególnej dyscyplinie punkty dla sołectwa.

9. W każdej dyscyplinach indywidualnych, dla danego sołectwa, punktuje tylko dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników w danej konkurencji, danej kategorii wiekowej.

 

 1. WYBRANE DYSCYPLINY DO RYWALIZACJI i terminy: 

1.Tenis stołowy drużynowy / 8 października 2022 r. sobota godz. 9.30 / 2 zawodników + rezerwa tworzą drużynę,

2. Badminton / 10 grudnia 2022 r. sobota godz. 9.30 / 2 zawodników + rezerwa tworzą drużynę,

3. Piłka nożna / 28 stycznia 2022 r. sobota godz. 10.00 / minimum 5 zawodników + rezerwowi,

4. Siatkówka / 25 lutego 2022 r. sobota godz. 9.30 / min. 4 – 6 zawodników + rezerwa,

5. Kręgle i szachy / 25 marca 2022 r. sobota godz. 16.00 / 2 zawodników + rezerwa tworzą drużynę, Dychów kręgiel.

6. Sztafetowe biegi ???

 

9.PUNKTACJA

Za zajęcie miejsca od I do XVI w zawodach sportowych zaliczanych do punktacji Współzawodnictwa Sołectw o Puchar Gminy Bobrowice – zawodnik lub drużyna, sołectwo otrzyma następującą ilość punktów:

I – 30 pkt., II – 25 pkt., III -23 pkt.,

IV – 21 pkt., V – 19 pkt., VI – 17 pkt., VII – 15 pkt., VIII – 13 pkt., IX – 12 pkt., X – 10 pkt.,

XI – 9 pkt., XII – 8 pkt., XIV – 7 pkt., XV – 6, XVI – 5 pkt.

W końcowej punktacji Pucharu Gminy na 2023 rok sołectwom zaliczone zostaną punkty z 5 dyscyplin.

W przypadku równej ilości punktów wyżej notowane będzie sołectwo, które ma większą ilość pierwszych lub kolejnych miejsc (ważnych w Pucharze Gminy)

 1. NAGRODY

Za miejsca od I do XVI wszystkie sklasyfikowane sołectwa otrzymują pamiątkowe dyplomy, a za miejsca I – III sołectwa otrzymują puchary i nagrody w miarę możliwości finansowych organizatora.

W poszczególnych dyscyplinach za zajęcie miejsc I – III drużyny z sołectwa otrzymują pamiątkowe dyplomy i medale.

 1. SPRAWY FINANSOWE

Koszty związane z organizacją zawodów (nagrody, sędziowanie, regulamin, komunikat, korespondencja)

z przeprowadzeniem poszczególnych dyscyplin pokrywa organizator.

Koszty udziału, dojazdu zawodników, drużyn pokrywają sami uczestnicy lub delegujące ich Rady Sołeckie,

po wcześniejszym uzgodnieniu.

12.POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga organizator, a jego decyzja jest ostateczna. Protesty wynikłe podczas zawodów, zgłaszają kierownicy startujących ekip
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie dodatkowe informacje udziela GOKiS lub kierownik hali sportowo-widowiskowej
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione oraz za wypadki powstałe w drodze na zawody jak i w drodze powrotnej
 4. Zawody będą się odbywały w soboty lub inne dni wolne od pracy wskazane przez sołectwa
 5. W wydarzeniu biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność, po podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju.
 6. Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu oraz narkotyków.
 7. Załączniki – tabela / lista zgłoszeń zawodników

 

Załącznik Nr 1

 

IMIENNA LISTA ZGŁOSZEŃ **

I Edycji Współzawodnictwa Sołectw o Puchar Gminy Bobrowice 2022/2023

 

 1. Grupa zawodów: Turniej Sołectw o Puchar Gminy Bobrowice
 2. Sołectwo (pełna nazwa):
 3. Dyscyplina:
 4. Data i miejsce zawodów:
 5. Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy:

 

Lp. Imię i nazwisko

zawodnika

PESEL Kategoria

(DZ, CHŁ, młodzik, junior senior)

Konkurencja

(w przypadku lekkiej atletyki)

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        

 

………………………………………………………………..               ………………………………………………………..

(podpis sołtysa, stwierdzający wyrażenie zgody do uczestnictwa                                                         (podpis opiekuna reprezentacji)

w zawodach oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych)

 

 

 

 

* – niepotrzebne skreślić,

 

LISTA POTWIERDZENIA UDZIAŁU W TURNIEJU SOŁECKIM 2022/23

Dyscyplina /drużynowo Potwierdzenie udziału (tak) Data zawodów sołeckich, godzina i miejsce
Tenis stołowy   08.10.’22, sobota, g.9.30 Hala
Badminton   10.12.’22, sobota, g.9.30 Hala
Piłka nożna   28.01.’23, sobota, g.10.00 Hala
Siatkówka   25.02.’23, sobota, g.9.30 Hala
Kręgle i szachy   25.03.’23, sobota, g.16.00 Kręgielnia w Dychowie 
Biegi sztafetowe ?   Stadion / maj – czerwiec 2023