Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bobrowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach .

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-07-16.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • brak opisów alternatywnych do zamieszczonych grafik,
  • mapa strony jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację poddano przeglądowi dnia 31.03.2024 r.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • widoczny fokus;
  • możliwość zmiany koloru;
  • możliwość zmiany wielkości czcionki i kontrastu;
  • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bobrowicach, Bobrowice 71, 66-627 Bobrowice. Hala widowiskowo-sportowa, Bobrowice 36 .

Miejsca parkingowe: przed budynkiem GOKiS znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe, ale nie ma wyznaczonego parkingu, w tym miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Przy hali widowiskowo-sportowej znajduje się duży parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych .

Dostępność wejścia: wejście główne do budynku GOKiS dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście posiada trzy stopnie oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd wyposażony jest w poręcze po obu stronach. Drzwi prowadzące do budynku są szerokie, bez progów. Natomiast wejście do hali widowiskowo-sportowej jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi są szerokie .

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek GOKiS jest piętrowy. Na parterze zapewniona jest dostępność komunikacyjna. Korytarze są przestrzenne, drzwi wew. prowadzące do świetlicy i do pozostałych części korytarza są szerokie. Na parterze znajduje się gabinet Dyrektora GOKiS, jak również toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia są oznaczone, nie posiadają progów. Budynek nie jest wyposażony w windę. Na pierwsze piętro prowadzą schody, które zostały wyposażone w poręcze po lewej stronie. Z kolei w hali widowiskowo-sportowej dostępne są szerokie korytarze oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

  • napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby;
  • wysłanie maila na adres: administracja.gokis@bobrowice.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

ZAŁĄCZNIKU

1. Wniosek o zapewnienie dostępności

2. Informacja o braku dostępności 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

4. Plan zapewnienia dostępności 

5. ETR – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bobrowicach