Regulamin rodzinnej wycieczki rowerowej organizowanej przez GOKiS

 w dniu 29.07.2023 r.

Plan imprezy / sobota 29.07.2023r.:

  1. Zbiórka: na stadionie wiejskim w Bobrowicach godz. 9.00, kontrola rowerów oraz zapoznanie

z regulaminem wycieczki, inne czynności organizacyjno-porządkowe, podanie trasy.

  1. Trasa: wyjazd drogą wojewódzką DW 287 Bobrowice – Kukadło – Tarnawa Krośnieńska- Chojnowo – Bobrowice ok. 16 km.
  2. Przewidywany orientacyjny powrót o godz.13.00 na stadionie wiejskim w Bobrowicach.
  3. Grill – poczęstunek dla uczestników.
  4. Przewidywane zakończenie imprezy godz. 15.00.

 

Art.1  Obowiązki uczestników imprezy – wycieczki rowerowej

1.Każdy z uczestników wycieczki rowerowej nawet podczas jazdy w grupie zobowiązany jest do indywidualnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora.

2. Każdy z uczestników wycieczki rowerowej przed jej rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się                 z niniejszym Regulaminem i stosowania się do jego zapisów w trakcie jej trwania.

3.Kierujący rowerem, korzystając z drogi publicznej, ścieżki dla rowerów i pieszych jest obowiązany  zachować szczególną ostrożność wobec pieszego idącego taką drogą i ustępować mu  pierwszeństwa.

4.Uczestnik wycieczki rowerowej w trakcie jej trwania nie może samowolnie z niej zrezygnować bez porozumienia z organizatorem.

5.Uczestników wycieczki rowerowej obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy rowerem pod wpływem alkoholu, narkotyków ,środków odurzających lub innych podobnie działających środków.

6.Uczestnik obowiązany jest każdorazowo informować oraz uzgadniać z przewodnikiem wszelkie przypadki oddalenia się od grupy.

8.Na uczestniku ciąży również obowiązek udzielania niezbędnej pomocy innym uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub wymagają pomocy.

 

Art.2 Podstawowe zasady jazdy rowerami w kolumnie z uwzględnieniem  grup młodzieżowych i dzieci

Podane poniżej zasady poruszania się rowerów opracowane zostały w oparciu o Ustawę Prawo o Ruchu Drogowym i odnośne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

– kolumna rowerowa nie powinna przekraczać 15 osób łącznie z opiekunami

– grupa licząca 15 uczestników musi mieć dwóch opiekunów

– w czasie wycieczki jeden opiekun jedzie na przedzie, drugi na końcu zamykając kolumnę

– słabsze dzieci jadą na czele grupy, tuż za prowadzącym regulującym tempo jazdy

– jeśli liczebność grupy przekracza 15 osób, tworzy się wielokrotność kolumn (po 15 osób w każdej łącznie z opiekunami)

– odległość pomiędzy kolumnami rowerzystów jadących tą samą trasą nie może być mniejsza niż 200 metrów

– opiekunowie powinni być zaopatrzeni w telefony komórkowe i gwizdki do podawania sygnałów ostrzegawczych

– uczestnicy wycieczki jadą w rzędzie jeden za drugim jak najbliżej prawej krawędzi drogi

– ostatni uczestnik powinien mieć przymocowane ,,ramię bezpieczeństwa” tj. pręt o długości około 38 cm z zamocowanym na końcu światełkiem odblaskowym o średnicy 5 cm

– przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę

– każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości jego bezpiecznego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany

– niedopuszczalne jest puszczanie kierownicy obiema rękami i ściąganie nóg z pedałów

– niedopuszczalna jest jazda 2 rowerzystów obok siebie

– niedopuszczalne jest tasowanie się i ciągłe zmiany pozycji; należy jechać równo i spokojnie w ustalonym szyku

– dopuszczalna jest jazda rowerami po chodnikach dla pieszych ze szczególną uwagą i pierwszeństwem dla pieszych

– jadąc rzędem należy zachować bezpieczną odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m

– w czasie zjazdów z pochyłości nie wolno rozpędzać rowerów. przy pomocy hamulców utrzymujemy niewielką             i stałą prędkość

– podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie; każdy pokonuje wzniesienie własnym tempem, a cała grupa zbiera się na szczycie wzniesienia

– pod górę o większym nachyleniu należy prowadzić rowery zachowując ustawienie w rzędzie

– osoby nie potrafiące utrzymać jednakowego tempa jazdy powinny jechać na końcu

–  podczas jazdy w lesie należy zwrócić szczególną uwagę na gałęzie i wystające korzenie oraz unikać najeżdżania kołami na patyki by nie doprowadzić do upadku lub uszkodzenia szprych, błotników itp.

– bagaż powinien być umieszczony na bagażniku i być dobrze przymocowany

– podczas postoju należy zejść z jezdni i stanąć na poboczu drogi lub parkingu

– zmęczeniu lub słabym samopoczuciu każdy uczestnik powinien poinformować kierownika

Art.3 Zadania przewodnika / kierownika wycieczki rowerowej

1.Wycieczkę rowerową prowadzi przewodnik / kierownik wycieczki  zgodnie z ustaloną wcześniej trasą.

2.Przewodnik / kierownik wycieczki jedzie w przedzie rzędu jak najbardziej prawej krawędzi jezdni.

3.Na końcu rzędu powinien jechać opiekun.

4. Przewodnik / kierownik wycieczki dyktuje tempo, wybiera drogę i wyznacza osoby do pomocy przy prowadzeniu wycieczki.

5. Przewodnika / kierownika wycieczki nie wolno wyprzedzać bez jego zgody.

6. Przewodnik / kierownik wycieczki zapoznaje uczestników z najbardziej istotnymi punktami regulaminu, zasadami organizowania wycieczek szkolnych oraz zasadami bezpieczeństwa w trakcie jazdy i postojów.

7.Przed wycieczką opiekunom zostaje podany do wiadomości nr telefonu komórkowego przewodnika / kierownika wycieczki w celu umożliwienia komunikacji.

8. Przewodnikowi / kierownikowi wycieczki lub organizatorowi należy zgłaszać wszelkie awarie sprzętu, wypadki oraz czas na odpoczynek czy też postój wynikający z innych okoliczności.

9.Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom przewodnika / kierownika wycieczki.

Art.4 Przygotowanie trasy

1.Przewodnik wycieczki przed wyruszeniem omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia (np. skrzyżowania dróg, torowiska) oraz planuje miejsca postoju (na odpoczynki, posiłki itp.).

2.Postoje należy  planować i organizować poza jezdnią- na parkingu, łące lub polanie.

3.Trasa wycieczki musi być tak wybrana, aby dojechać do punktu końcowego przed zmrokiem.

4.Tempo jazdy oraz długość trasy przejazdu powinny być dostosowane do wieku i możliwości fizycznych uczestników wycieczki.
5.Odpoczynki w trasie powinny występować po przejechaniu średnio 10- 15 km a w praktyce zależeć od możliwości grupy.

6.Dopuszcza się korzystanie z drogi (poza miastem) w przypadku braku poboczy na zasadach określonych

w kodeksie drogowym z zachowaniem zasady jazdy w rzędzie (jeden za drugim).

Art.5  Postanowienia przejściowe i końcowe:

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wypożyczalnia informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bobrowicach             z siedzibą w Bobrowice 71 66-627 Bobrowice.

2) Kontakt z Administratorem –e-mail sekretariat.gokis@bobrowice.pl .
3) GOKiS  przetwarza tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji zamówionych usług, chodzi tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, informacje o produktach.
4) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji), b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących GOKiS, c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione: a) podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, b) podmiotom współpracującym w zakresie usług wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, c) podmiotom współpracującym w zakresie usług księgowo-kadrowych, d) podmiotom współpracującym w zakresie usług prawnych. 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przenoszenia.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), jeżeli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2.Organizator zapewnia miejsca postojowe dla pozostawionych na czas trwania imprezy samochodów.
3.Każdy spór wynikły z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.
4.W przypadku niejasności w zakresie postanowień Umowy i Regulaminu, skuteczne są postanowienia Umowy.
5.Wszelkie spory wynikłe w zakresie postanowień Umowy i Regulaminu, a nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom właściwego miejscowo Sądu Powszechnego.
6.W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie stanowiącym jej nierozłączną część, mają zastosowanie przepisy:
– dotyczące ochrony konsumenta
– ustawy o usługach turystycznych
– kodeksu cywilnego
7.Powyższy Regulamin może ulec zmianie.
O treści zmian regulaminu każdy zainteresowany zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.07.2023 r.